Privacybeleid

Wij respecteren uw privacy. Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die verzameld of gebruikt worden door Het CFO Bureau B.V., voor zover zij daarvoor als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG is aan te merken. Wij houden ons aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot persoonsgegevensbescherming.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Het CFO Bureau B.V. Wij zijn statutair gevestigd in ‘s-Hertogenbosch. Ons postadres is Postbus 136, 5240 AC Rosmalen. Telefonisch kunt u ons bereiken op 073-234 02 30 en per e-mail via info@hetcfobureau.nl.

Betrokkenen

Deze privacyverklaring geldt voor alle personen van wie Het CFO Bureau B.V. als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt (hierna “betrokkenen” genoemd). Daarom geldt deze verklaring in ieder geval voor (medewerkers, van) klanten en (toe)leveranciers van de Het CFO Bureau B.V., (medewerkers, klanten en overige relaties van) potentiële klanten en overige relaties van Het CFO Bureau B.V., bezoekers van de website, ontvangers van nieuwsbrieven of andere (commerciële) e-mails van Het CFO Bureau B.V.. En ook voormalig betrokkenen van de in de vorige zin genoemde groepen en categorieën.

Categorieën van persoonsgegevens, doeleinden en bron

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die u, uw werkgever, uw debiteur of crediteur, dan wel andere (officiële) instanties zoals de Belastingdienst of de Kamer van Koophandel aan ons heeft verstrekt. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens die wij kunnen herleiden uit uw bezoek aan onze website.

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Contactgegevens, salarisgegevens, persoonsgegevens in (financiële) administratie(s), (e-mail)correspondentie en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor Het CFO Bureau B.V. om haar dienstverlening goed uit te kunnen voeren;
  • Contactgegevens die u ons in eerste instantie mondeling, dan wel schriftelijk, heeft verstrekt, waaronder gegevens op visitekaartjes;
  • Contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld in contactformulier(en) op onze website;
  • Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologieën zoals IP-nummer en uw surfgedrag op de website. Zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd;
  • Of u een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt;
  • Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen, zoals: persoonsgegevens beschikbaar op openbare social media platforms zoals LinkedIn, persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster en persoonsgegevens beschikbaar op openbare (zakelijke) websites.

Rechtsgrond

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden (zoals opgesomd in de artikel 6 AVG):

Toestemming
Als u toestemming heeft verleend mogen wij uw persoonsgegevens verwerken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toesturen van nieuwsbrieven indien u nog geen klant van ons bent. U heeft het recht om een eerder gegeven toestemming weer in te trekken.

Overeenkomst waarbij u partij bent
Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van één of meerdere van onze diensten, verwerken wij persoonsgegevens als – en voor zover – dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.

Wettelijke verplichting
Indien Het CFO Bureau B.V. op grond van een wettelijke bepaling verplicht is om bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

Gerechtvaardigd belang
Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij (of een derde partij) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Die verwerking mag vervolgens geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy.

Derden

Tot uw persoonsgegevens hebben slechts onze medewerkers en derden toegang, die zijn belast met of leiding geven aan de activiteiten die in verband staan met de verwerking van de desbetreffende persoonsgegevens of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken.

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, doen wij dit uitsluitend als u daar toestemming voor heeft gegeven, dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben of als de wet dit van ons vraagt. In uitzonderlijke gevallen kunnen wij ook gegevens delen omdat dit van vitaal belang is voor degene van wie wij gegevens delen.

Indien derde partijen een (deel van de) verwerking namens Het CFO Bureau B.V. verrichten (zogenaamde (sub)verwerkers), zal Het CFO Bureau B.V. met die partijen een (sub)verwerkersovereenkomst sluiten.

Bewaartermijnen

De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Persoonsgegevens waar geen bewaartermijn voor is vastgesteld, worden verwijderd wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Informatie en rechten betrokkenen

U heeft in beginsel het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u in beginsel het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Ook kunt u in sommige gevallen aan Het CFO Bureau B.V. vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen. Deze rechten zijn echter niet onbegrensd. De toepasselijke wet- en regelgeving geeft de kaders waarbinnen wij dergelijke verzoeken wel of niet hoeven te honoreren.

Wilt u gebruik maken van (een van) deze rechten of heeft u vragen over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@hetcfobureau.nl

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken? Dan kunt u een klacht indienen via bovengenoemd e-mailadres. Mocht uw klacht niet kunnen worden opgelost, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Indien u onze website bezoekt wordt er een ‘cookie’, een klein tekstbestand, op uw computer opgeslagen. Hierdoor kunnen we uw computer herkennen als u ons opnieuw bezoekt en kunnen wij u een betere online ervaring bieden, door bijvoorbeeld uw voorkeuren te onthouden. Op deze website worden functionele, analytische en tracking cookies gebruikt:

Functionele cookies
Anonieme cookies die gebruikers in staat stellen onze site te bekijken, de functies op de website te gebruiken en toegang tot beveiligde gedeelten te krijgen. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, mag niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt. Als het gebruik van dit type cookie niet wordt toegestaan, kunnen meerdere gedeelten van de site niet worden gebruikt.

Analytische cookies
Onze site maakt gebruik van dienstverlening van Slimstat voor websiteoptimalisatie- en marketingdoeleinden. Hiervoor worden cookies gebruikt op onze website. Slimstat verzamelt gegevens over het surfgedrag van gebruikers van onze website, slaat deze gegevens op uw apparatuur op en heeft toegang tot die opgeslagen gegevens.

Tracking cookies
Deze cookies houden individueel surfgedrag bij en stellen profielen op om bijvoorbeeld gerichte advertenties mogelijk te maken. Met behulp van tracking cookies verzamelen we data met betrekking tot het verkeer naar en op de website. Hiermee doen we onderzoek naar hoe onze site wordt gebruikt om zo de gebruikerservaring te verbeteren. We gebruiken deze gegevens nooit om individuele personen te herleiden.

Hoe zet u cookies uit?
Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen. Gevolg is dan wel dat de website in dat geval mogelijk niet optimaal functioneert.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om – bijvoorbeeld omdat veranderende wetgeving dat van ons verlangt – deze privacyverklaring aan te passen. Op deze website plaatsen wij eventuele herziene versies.

‘s-Hertogenbosch, 1 mei 2018

2018-09-06