Identificatieplicht (Wwft)

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht aanbieders van bepaalde zakelijke diensten, alvorens een dienst te verlenen, de cliënt te identificeren. Mits zij daartoe verplicht is vraagt Het CFO Bureau derhalve haar cliënten om identificatie.

Bij een natuurlijk persoon wordt de identiteit vastgesteld aan de hand van een geldig identificatie-document, zoals paspoort. Binnenlandse rechtspersonen of buitenlandse rechtspersonen die in Nederland zijn gevestigd en als zodanig zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, worden geïdentificeerd met behulp van een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel dan wel met behulp van een door een in Nederland gevestigde notaris opgemaakte akte.

Bij buitenlandse rechtspersonen die niet in Nederland zijn gevestigd kan de identiteit onder andere worden vastgesteld met behulp van een uittreksel uit het officiële handelsregister van de staat waar zich de statutaire zetel van die rechtspersoon bevindt.

Tevens dient de vertegenwoordiger van die rechtspersoon te worden geïdentificeerd en dienen de uiteindelijke belanghebbenden die direct of indirect meer dan 25 procent van de aandelen heeft in deze rechtspersoon, te worden geïdentificeerd. Van zowel de vertegenwoordiger als de uiteindelijke belanghebbende dienen de voornamen, achternaam, en de geboortedatum bekend te zijn.

2020-02-04