Algemene voorwaarden

Op deze pagina kunt u de algemene voorwaarden van Het CFO Bureau B.V. raadplegen. Of download onze algemene voorwaarden (PDF) door op de volgende link te klikken:

HetCFOBureau, Algemene Voorwaarden Januari 2020

 

1     Algemeen

1.1  Het CFO Bureau B.V. (“Het CFO Bureau”) is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van koophandel onder nummer 68524048, die zich ten doel stelt ten behoeve van haar cliënten (“Opdrachtgever(s)”), advies te geven op strategisch, financieel en juridisch gebied, alsmede terzake interim-management werkzaamheden te verrichten (tezamen hierna aangeduid als “Opdracht(en)”).

 

2     Toepasselijkheid

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, vervolgopdracht, gewijzigde opdracht en/of aanvullende opdracht aan Het CFO Bureau, aan de partners en/of aan personen die ten behoeve van Het CFO Bureau werkzaam zijn of waren, en zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan en/of in verband daarmee.

2.2  De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van derden, waaronder die van een Opdrachtgever, wordt door Het CFO Bureau uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3  Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect aan Het CFO Bureau verbonden zijn en op enigerlei wijze bij de uitvoering van de Opdracht door of vanwege Het CFO Bureau zijn betrokken.

2.4  Een door Het CFO Bureau gedane aanbieding of offerte is altijd vrijblijvend en kan door Het CFO Bureau op ieder moment ingetrokken of aangepast worden.

2.5  Opdracht komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een schriftelijk aanbod daartoe van Het CFO Bureau accepteert. Op dat moment komt tussen partijen een overeenkomst van opdracht tot stand in de zin van art. 7:400 e.v. BW.

2.6  Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden en/of een overeenkomst van Opdracht zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen Het CFO Bureau en de Opdrachtgever.

 

3     Uitvoering Opdracht

3.1  De uitvoering van de verstrekte Opdrachten vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

3.2  Het CFO Bureau voert alle werkzaamheden uit naar haar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

3.3  Ten aanzien van de door Het CFO Bureau uitgevoerde werkzaamheden is primair sprake van een inspanningsverbintenis, tenzij uitdrukkelijk een resultaatverplichting is overeengekomen.

3.4  Eventueel in de Opdracht bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Het CFO Bureau en mitsdien geen grond voor het intrekken van de Opdracht op, tenzij dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Het CFO Bureau overeengekomen is.

3.5  Het CFO Bureau bepaalt de wijze waarop en door welke personen de Opdracht wordt uitgevoerd. In situaties waarin het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat de Opdracht door een bepaalde natuurlijke persoon wordt uitgevoerd, wordt de toepasselijkheid van de artikelen art. 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitgesloten.

3.6  Het CFO Bureau heeft het recht – voor haar eigen rekening en risico – Opdrachten geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving aan en toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door een door Het CFO Bureau aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van Het CFO Bureau wenselijk is.

 

4     Verplichtingen Opdrachtgever

4.1  De Opdrachtgever is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de opdrachtomschrijving en voor de beslissingen die de Opdrachtgever naar aanleiding en/of (mede) op basis van de werkzaamheden en/of adviezen van Het CFO Bureau neemt of wil nemen.

4.2  Als in het kader van een Opdracht medewerking van de Opdrachtgever vereist is, zal de Opdrachtgever alle gegevens en bescheiden, die Het CFO Bureau nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de Opdracht, tijdig en in/op de door Het CFO Bureau gewenste vorm en wijze ter beschikking stellen.

4.3  Het CFO Bureau voert de Opdracht uit op basis van informatie die door de Opdrachtgever, of door de Opdrachtgever aangewezen derden, in het kader van de Opdracht aan haar ter beschikking wordt gesteld. De Opdrachtgever staat ervoor in dat Het CFO Bureau er, zonder verdere verificatie van die informatie, vanuit mag gaan dat de verstrekte informatie juist en volledig is.

 

5     Geheimhouding

5.1  Het CFO Bureau is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de Opdracht betrokken zijn. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke regels aan Het CFO Bureau een informatieplicht opleggen. Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van Het CFO Bureau, voor zover zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de Opdracht of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke verplichtingen door Het CFO Bureau noodzakelijk wordt geacht.

 

6     Intellectuele eigendom

6.1  Het CFO Bureau behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Opdracht, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

6.2  Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten, merken en logo’s en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.

 

7     Betaling

7.1  Betaling door de Opdrachtgever van facturen van Het CFO Bureau dient, zonder aftrek, korting, opschorting of schuldverrekening, te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum.

7.2  Als Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Op-drachtgever van rechtswege in verzuim, en is Het CFO Bureau gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, en is Opdrachtgever voorts gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Het CFO Bureau gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten.

7.3  Het CFO Bureau heeft het recht om de betaling van een voorschot te vragen aan Opdrachtgever. 

7.4  Het CFO Bureau heeft het recht haar werkzaamheden in het kader van de Opdracht (tijdelijk) op te schorten indien de Opdrachtgever een factuur en/of een voorschot niet (tijdig) betaalt.

 

8     Klachten

8.1  Klachten met betrekking tot de uitgevoerde Opdracht en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 kalenderdagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever klaagt te worden ingediend.

8.2  Indien de klacht niet tijdig wordt ingediend, vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de klacht.

8.3  Klachten als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

8.4  In geval van een terecht ingediende klacht heeft Het CFO Bureau de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw uitvoeren van de afgekeurde Opdracht of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

 

9     Tussentijdse beëindiging

9.1  Zowel de Opdrachtgever als Het CFO Bureau kunnen de Opdracht te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.

9.2  In geval van tussentijdse beëindiging, om welke reden dan ook, heeft Het CFO Bureau recht op vergoeding van de reeds verrichte werkzaamheden.

9.3  Indien het initiatief tot tussentijdse beëindiging van de Opdracht bij Het CFO Bureau ligt, heeft de Opdrachtgever het recht op medewerking van Het CFO Bureau bij de overdracht van de betreffende werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan de Opdrachtgever zijn toe te rekenen.

 

10    Overmacht

10.1  Indien Het CFO Bureau haar verplichtingen met betrekking tot de Opdracht niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet-toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, ziekte van medewerkers of door haar ingeschakelde derden, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Het CFO Bureau alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

10.2  Opdrachtgever heeft het recht, indien de situatie als bedoeld in het eerste lid zich langer dan een aaneengesloten periode van 2 maanden voordoet, de Opdracht geheel of gedeeltelijk en alsdan met onmiddellijke ingang schriftelijk in te trekken, zonder daarbij aanspraak te maken op enige vorm van schadevergoeding. Artikel 9.2 van deze algemene voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

 

11    Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1  Het CFO Bureau is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

11.2  Het CFO Bureau is nimmer aansprakelijk voor gevolg-, indirecte-, bedrijfs- of strafschade en/of winstderving, ook al is deze een gevolg van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Het CFO Bureau.

11.3  De totale aansprakelijkheid van Het CFO Bureau jegens de Opdrachtgever is in alle gevallen beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat de Opdrachtgever heeft betaald en/of nog verschuldigd is voor de onder de Opdracht verrichte specifieke werkzaamheden waaruit de toerekenbare tekortkomingen voortvloeien. Indien de Opdracht een langere doorlooptijd heeft dan twaalf maanden is de totale aansprakelijkheid in het kader van de Opdracht beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat de Opdrachtgever heeft betaald en/of nog verschuldigd is over de laatste drie maanden voor de onder de Opdracht verrichte specifieke werkzaamheden waaruit de toerekenbare tekortkomingen voortvloeien.

11.4  Het CFO Bureau heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product en/of dienst.

11.5  Het CFO Bureau is niet aansprakelijk voor bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever of een derde aan Het CFO Bureau, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever.

11.6  Opdrachtgever vrijwaart Het CFO Bureau tegen alle mogelijke aanspraken van derden.

11.7  Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Het CFO Bureau rechtens aansprakelijk is, onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW.

 

12    Toepasselijk recht en forumkeuze

12.1  De rechtsverhouding tussen een Opdrachtgever en Het CFO Bureau wordt beheerst door het Nederlandse recht.

12.2  Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Het CFO Bureau zullen in eerste instantie door de bevoegde rechter te Oost-Brabant worden beslecht. 

 

Algemene Voorwaarden Het CFO Bureau B.V.

Januari 2020

2017-09-10